Navigation

Content

Dyfrgi

Prosiect y Dyfrgi, Arfordir Gogledd Ddwyrain Cymru

Rhyw 1 medr o hyd, mae’r dyfrgi yn famal hir gyda thraed gweog a chynffon gryf, sy’n golygu ei fod yn medru nofio’n ardderchog. Mae’n defnyddio’r sgiliau nofio hyn i hela ysglyfaeth dan y dr.

Maent yn hoffi byw mewn systemau dr glân, iach, megis afonydd, ffynhonnau a phyllau, a hefyd yn mentro i aberau ac ardaloedd arfordirol eraill. Mae’r anifeiliaid unig hyn yn cysgu mewn tyllau ar hyd yr afon a elwir yn wâl, a byddant yn arogl-farcio eu tiriogaeth gyda thom melys ei arogl.

Mae’r dyfrgi Ewropeaidd yn gwneud yn well bellach ac i’w gael ym mhob sir yng Nghymru

Mae’r dyfrgi wedi ei amddiffyn dan Gyfarwyddeb Cynefinoedd Ewrop a Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
 ac mae hefyd yn rhywogaeth flaenoriaeth yn y DU ac yn Sir Ddinbych.

Hanes

Roedd unwaith yn byw’n eang ledled y DU, ond bu dirywiad mawr rhwng y 1950au a’r 1970au. Ystyrir bod hyn oherwydd colli cynefin, defnydd plaleiddiad helaeth a llygredd. Fodd bynnag, yn yr 20 mlynedd ddiwethaf maent wedi dod yn ôl a bellach mae’r dyfrgi wedi ei gofnodi ym mhob sir yng Nghymru.    

Y prosiect

Rydym yn cymryd rhan ym Mhrosiect Dyfrgwn Arfordir Gogledd-ddwyrain Cymru, a ddilynodd ymlaen o’r arolwg o ddyfrgwn arfordirol yn 2004 ar Benrhyn Llyn. Amcan y prosiect yw deall sut mae’r dyfrgwn yn defnyddio’r arfordir. Mae gweld dyfrgi yn y gwyllt yn anodd iawn felly’r ffordd orau i ganfod ei diriogaeth yw chwilio am y baw.

Fel rhan o’r prosiect, mae gwirfoddolwyr wedi bod yn ymgymryd ag arolygon. Bydd y data yn dweud wrthym sut mae’r dyfrgi yn defnyddio’r cynefinoedd arfordirol. Bydd dadansoddiad DNA a deiet ar faw’r dyfrgi trwy brosiect Mamaliaid mewn Amgylchfyd Cynaliadwy  yn dweud wrthym pa mor agos yw’r berthynas rhwng pob dyfrgi, ac a ydynt yn wrywaidd neu’n fenywaidd, a pha mor bell y mae tiriogaeth yn cyrraedd, ynghyd â beth gawsant i ginio!

Gyda’i gilydd, bydd yr wybodaeth yn helpu darlunio bywyd dyfrgwn ar ein harfordir.

Footer

Gwnaed gan Splinter