Navigation

Content

Beicio

Mae rhai o’r cyfleoedd beicio gorau sydd i’w cael yn unman yn y DU i’w cael yn Sir Ddinbych, felly beth am fynd allan a fforio’r ardal ar ddwy olwyn? Mae’n ffordd ddelfrydol o fynd o gwmpas trefi ac o weld cefn gwlad.  Mae’n helpu gyda thagfeydd ac mae’n lles i’r amgylchedd ac yn ffordd ardderchog o gadw’n ffit. 

Beicio

Mae Sir Ddinbych â llawer o berlau o ran beicio, mae Bryniau Clwyd a Hiraethog â rhai o’r rhwydweithiau llwybrau ceffyl a beicio gorau yn y wlad yn mynd drwy dirwedd o harddwch eithriadol.  Mae manylion llwybrau i’r teulu, llwybrau hawdd, cymedrol ac anodd i’w cael ar beiciogogleddcymru.co.uk, ynghyd â dolenni i ddigwyddiadau lleol a chyfleusterau beiciau.  Bydd y Gyfres Farathon MTB yn ymweld bob blwyddyn gydag oddeutu 1,300 o feicwyr mynydd yn wynebu sialens Bryniau Clwyd.

Beicio

Caiff Coed Llandegla, sy’n eiddo preifat, eu cydnabod yn un o’r canolfannau beicio mynydd gorau yn y DU, mae hurio beiciau a hyfforddiant ar gael yn y ganolfan yn ogystal â chaffi arbennig a siop a wnaiff fodloni eich holl anghenion.  Yn ystod y gwanwyn fe all bore godwyr gael cipolwg ar un o adar prinnaf Cymru, y rugiar ddu yng Nghoed Llandegla drwy gynllun gwylio’r RSPB, ac yna fwynhau brecwast mawr.

Marsh Tracks yw’r perl ddiweddaraf o ran beicio yn Sir Ddinbych.  Mae’n safle cyffrous gyda thrac ffordd caeedig o 1.3km a thrac BMX o safon genedlaethol gyda neidiau a throadau heriol.  Mae trac ffordd y cylch yn lleoliad ffantastig ar gyfer cerdded, rhedeg a beicio, yn cynnwys beicio i’r anabl.  Gall plant ac oedolion ddod i’r cyrsiau hyfforddi ac mae’r traciau ar gael i’w llogi.  Os byddwch chi’n ffansïo newid oddi wrth y beic, beth am roi cynnig ar sesiwn o gerdded Nordig sydd hefyd ar gael yn y Marsh Tracs.

Mae Marsh Tracks ar Lwybr Rhif 5 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol sy’n cysylltu’r Gronant, Prestatyn a’r Rhyl ar lwybr beicio sy’n rhedeg ar hyd arfordir gogledd Cymru bron yn gwbl rydd o draffig.  Gellir defnyddio Llwybr Rhif 5 i ymweld â Gwarchodfeydd Natur Lleol  Pwll Brickfields a’r Gronant, safleoedd sy’n eiddo i Wasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych ac sy’n cael eu rheoli ganddyn nhw.  Yn y Gronant y mae unig gytref fridio’r fôr-wennol fach yng Nghymru. 

Mae Sir Ddinbych yn rhan o Ganolfan Ragoriaeth Feicio Gogledd Cymru, wedi ei hariannu gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd drwy Raglenni Cronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd a weinyddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Rheolau'r Llwybr

Rheolau'r Llwybr

Mae'r ffordd rydym yn beicio heddiw yn ffurfio mynediad i lwybrau beicio mynydd 'fory. Chwaraewch eich rhan yn gwarchod a gwella mynediad i'n sbort a'i ddelwedd trwy gadw at y rheolau canlynol a luniwyd gan IMBA, y Gymdeithas Beicio Mynydd Ryngwladol. 

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter